Σχετικά με την Ε.Ε.Κ.

Σχετικά με την Ελληνική Εταιρεία Κυτταρομετρίας

Οι σκοποί της Ε.Ε.Κ. είναι επιστημονικοί και εκπαιδευτικοί, καθώς και κοινωνικοί και πολιτιστικοί και σε καμία περίπτωση κερδοσκοπικοί.

Μεταξύ των σκοπών της Ε.Ε.Κ. είναι:

 • Να προάγει τις εφαρμογές της κυτταρομετρίας για τον χαρακτηρισμό και τη μέτρηση των κυττάρων και κυτταρικών συστατικών για βιολογικούς, διαγνωστικούς, θεραπευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.
 • Να βοηθά την ανταλλαγή απόψεων των απασχολουμένων στον τομέα αυτό και ειδικότερα στην κυτταρομετρία ροής και κυτταρομετρία εικόνας.
 • Να εκπαιδεύει όλους εκείνους που εκδηλώνουν ενδιαφέρον να εφαρμόσουν την κυτταρομετρία.
 • Να προάγει τον έλεγχο, την ασφάλεια και εκτίμηση ποιότητας λειτουργίας των οργάνων και μεθόδων που χρησιμοποιεί η κυτταρομετρία.
 • Να συμμετέχει σε Εθνικές εταιρίες με ευρύτερο περιεχόμενο και σκοπούς.
 • Να συμμετέχει και να εκπροσωπεί τη χώρα μας σε συναφείς διεθνείς εταιρίες.

Μέλη της Εταιρίας μπορούν να γίνουν κατόπιν αιτήσεως, υπογραφόμενης από δύο ιδρυτικά ή τακτικά μέλη, άτομα που ασχολούνται ενεργά σε χώρους που διαθέτουν την ανάλογη τεχνολογία. Τα μέλη της εταιρίας διακρίνονται σε: 1) ιδρυτικά, 2) τακτικά, 3) αρωγά, 4) αντεπιστέλλοντα και 5) επίτιμα.

Ιδιότητες Μελών

 • Ιδρυτικά μέλη της Εταιρίας είναι εκείνα που ίδρυσαν και υπέγραψαν το καταστατικό της Εταιρίας. Τα ιδρυτικά μέλη λογίζονται ως τακτικά από την ίδρυση της Εταιρίας και έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα τακτικά μέλη.
 • Τακτικά μέλη της Εταιρίας εκλέγονται πρόσωπα που μπορούν να εργαστούν ευδόκιμα υπέρ των σκοπών της. Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν με αίτηση τους άτομα που ασχολούνται ενεργά σε χώρους που διαθέτουν την ανάλογη τεχνολογία.
 • Αρωγά μέλη μπορούν να γίνουν φυσικά η νομικά πρόσωπα με έκδηλο ενδιαφέρον για τους σκοπούς της Εταιρίας και που συμβάλλουν με προσφορά έργου, οικονομικών ενισχύσεων ή άλλων παροχών. Δεδομένου ότι τα αρωγά μέλη προσφέρουν στην ευόδωση του μη κερδοσκοπικού σκοπού της Εταρίας, η προσφορά τους δεν αναζητείται, λογιζόμενη άλλως ως ανέκλητη δωρεά υπερ αυτής. Τα αρωγά μέλη, μη όντας Εταίροι, ούτε εκλέγουν, ούτε εκλέγονται.
 • Αντεπιστέλλοντα μέλη εκλέγονται με αίτηση τους άτομα που θα μπορούσαν να γίνουν τακτικά μέλη αλλά διαμένουν εκτός της έδρας της Εταιρίας ή του παραρτήματος της και που συνεργάζονται με την Εταιρία. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα με εκείνα των πάρεδρων μελών. Οι υποχρεώσεις τους, ρυθμίζονται λεπτομερειακά από τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρίας.
 • Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται πρόσωπα που διακρίθηκαν για την επιστημονική ή κοινωνική τους δράση στους τομείς που ενδιαφέρουν την Εταιρία ή προσφέρουν σοβαρές υπηρεσίες για την επίτευξη και ευόδωση των σκοπών της Εταρίας. Τα επίτημα μέλη μπορούν να μετέχουν στις Γ.Σ. και να λαμβάνουν μέρος στις συζητήσεις, δεν έχουν όμως το δικαίωμα ψήφου και δεν υποχρεώνονται σε τακτική χρηματική εισφορά.