Νέα Μέλη

Κατηγορίες Μελών

Μέλη της Εταιρίας μπορούν να γίνουν κατόπιν αιτήσεως, υπογραφόμενης από δύο ιδρυτικά ή τακτικά μέλη, άτομα που ασχολούνται ενεργά σε χώρους που διαθέτουν την ανάλογη τεχνολογία. Τα μέλη της εταιρίας διακρίνονται σε: 1) ιδρυτικά, 2) τακτικά, 3) αρωγά, 4) αντεπιστέλλοντα και 5) επίτιμα, των οποίων οι ιδιότητες καθορίζονται ως εξής:

  • Ιδρυτικά μέλη της Εταιρίας είναι εκείνα που ίδρυσαν και υπέγραψαν το καταστατικό της Εταιρίας. Τα ιδρυτικά μέλη λογίζονται ως τακτικά από την ίδρυση της Εταιρίας και έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα τακτικά μέλη.
  • Τακτικά μέλη της Εταιρίας εκλέγονται πρόσωπα που μπορούν να εργαστούν ευδόκιμα υπέρ των σκοπών της. Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν με αίτηση τους άτομα που ασχολούνται ενεργά σε χώρους που διαθέτουν την ανάλογη τεχνολογία.
  • Αρωγά μέλη μπορούν να γίνουν φυσικά η νομικά πρόσωπα με έκδηλο ενδιαφέρον για τους σκοπούς της Εταιρίας και που συμβάλλουν με προσφορά έργου, οικονομικών ενισχύσεων ή άλλων παροχών. Δεδομένου ότι τα αρωγά μέλη προσφέρουν στην ευόδωση του μη κερδοσκοπικού σκοπού της Εταρίας, η προσφορά τους δεν αναζητείται, λογιζόμενη άλλως ως ανέκλητη δωρεά υπερ αυτής. Τα αρωγά μέλη, μη όντας Εταίροι, ούτε εκλέγουν, ούτε εκλέγονται.
  • Αντεπιστέλλοντα μέλη εκλέγονται με αίτηση τους άτομα που θα μπορούσαν να γίνουν τακτικά μέλη αλλά διαμένουν εκτός της έδρας της Εταιρίας ή του παραρτήματος της και που συνεργάζονται με την Εταιρία. Τα αντεπιστέλλοντα μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα με εκείνα των πάρεδρων μελών. Οι υποχρεώσεις τους, ρυθμίζονται λεπτομερειακά από τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρίας.
  • Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται πρόσωπα που διακρίθηκαν για την επιστημονική ή κοινωνική τους δράση στους τομείς που ενδιαφέρουν την Εταιρία ή προσφέρουν σοβαρές υπηρεσίες για την επίτευξη και ευόδωση των σκοπών της Εταρίας. Τα επίτημα μέλη μπορούν να μετέχουν στις Γ.Σ. και να λαμβάνουν μέρος στις συζητήσεις, δεν έχουν όμως το δικαίωμα ψήφου και δεν υποχρεώνονται σε τακτική χρηματική εισφορά.

ESCCA Membership

Membership in the European Society for Clinical cell analysis (ESCCA) is open to all scientists, clinicians and laboratory technicians who share Association purposes and have clinical experience in clinical Cytometry.

The membership year runs from January to December and includes the online subscription of the official Journal of the Society. Members who join during the year will receive access to the whole issues for that year.

New members
The European Society for Clinical Cell Analysis (ESCCA) offers individual membership to all scientists, clinicians and laboratory technicians who support the purpose of the Society: to develop, assess and standardize methods and analyses used in cell research for clinical purposes in the broadest sense of the word. The membership year runs from January to December.

Membership benefits
ESCCA members are entitled to a reduced pre-registration fee for the annual ESCCA Conference. For the 2011 conference a discount of € 100 will apply for registrations submitted before 1 September 2011. Membership includes on line access to the journal Cytometry Part B: Clinical Cytometry. Members who join during the year will receive access to all issues for that year.

Visit ESCCA to learn more